Uvod u programiranje

Maja Čić


Operatori

 

 

Četiri osnovne skupine operatora su:

-         aritmetički

-         operatori na bitovima

-         relacijski

-         logički

 

 

Aritmetički operatori

Operator

Namjena

+

Zbrajanje

-

Oduzimanje

*

Množenje

/

Dijeljenje (za brojeve s pomičnim zarezom), cjelobrojno dijeljenje

%

Ostatak cjelobrojnog dijeljenja (modulo)

++

Inkrementiranje (povećavanje vrijednosti za 1)

+=

Zbrajanje i dodjela vrijednosti

-=

Oduzimanje i dodjela vrijednosti

*=

Množenje i dodjela vrijednosti

/=

Dijeljenje i dodjela vrijednosti, cjelobrojno dijeljenje i dodjela vrijednosti

%=

Ostatak cjelobrojnog dijeljenja (modulo) i dodjela vrijednosti

--

Dekrementiranje (smanjivanje vrijednosti za 1)

 

 

 

Operatori na bitovima

Operator

Namjena

~

Unarno NE (NOT) na bitovima

&

I (AND) na bitovima

|

ILI (OR) na bitovima

^

Ekskluzivno ILI (XOR) na bitovima

>>

Pomicanje bitova udesno

>>>

Pomicanje bitova udesno uz popunjavanje nulom (logičko pomicanje)

<<

Pomicanje bitova ulijevo

&=

I (AND) na bitovima 

|=

ILI (OR) na bitovima uz dodjeljivanje vrijednosti

^=

Ekskluzivno ILI (XOR) na bitovima uz dodjeljivanje vrijednosti

>>=

Pomicanje bitova udesno uz dodjeljivanje vrijednosti

>>>=

Pomicanje bitova udesno uz popunjavanje nulom uz dodjeljivanje vrijednosti

<<=

Pomicanje bitova ulijevo uz dodjeljivanje vrijednosti

 

 

 

Relacijski operatori

Operator

Namjena

==

Unarno NE (NOT) na bitovima

!=

I (AND) na bitovima

>

ILI (OR) na bitovima

<

Ekskluzivno ILI (XOR) na bitovima

>=

Pomicanje bitova udesno

<=

Pomicanje bitova udesno uz popunjavanje nulom (logičko pomicanje)

 

 

 

Logički operatori

Operator

Namjena

!

Logička negacija

&

Logički AND

|

Logički OR

^

Logički XOR

&&

Uvjetni AND

||

Uvjetni OR

==

Jednakost

!=

Nejednakost (različito od)

&=

AND uz dodjeljivanje vrijednosti

|=

Logički OR uz dodjeljivanje vrijednosti

^=

Logički XOR uz dodjeljivanje vrijednosti

?:

Ternarni operator

 

 
Prioriteti operatora

Ukoliko se koristi više operatora u jednom izrazu, a bez zagrada koje bi odredile redoslijed procjenjivanja, potrebno je voditi računa o prioritetima operatora koji određuju redoslijed procjenjivanja.

Lista operatora prema prioritetima:

	Unarni operatori:		++, --, !, unarni - i +, izričita pretvorba vrste
	Množenje i dijeljenje:		*, /, %
	Zbrajanje i oduzimanje:		+, -
	Relacijski operatori:		<, >, <=, >=
	Jednakost i nejednakost:	==, !=
	Logički i:			&&
	Logički ili:			||
	Uvjetni operator:		?:
	Operatori pridjeljivanja:	=, +=, -=, *=, /=, %=

Operatori u istom redu imaju jednake prioritete, kad se pojave zajedno, unarni operatori i operatori pridjeljivanja se procjenjuju s desna na lijevo, a ostali s lijeva na desno.


[ prethodna stranica | Početak | sljedeća stranica ]