Uvod u programiranje

Maja Čić


Varijable i primitivni tipovi

Java imena

Imena su ključna za programiranje. U programima, imena se koriste za pozivanje različitih stvari. Da bi mogao koristiti te stvari, programer mora razumjeti pravila davanja imena i pravila korištenja imena. Zapravo, programer mora znati sintaksu i semantiku imena.

Prema sintaksnim pravilima Jave, ime je niz od jednog ili više karaktera. Mora počinjati slovom i mora biti u potpunosti sastavljeno od slova, brojeva i donje crte "_". Nekoliko primjera ispravnih imena:

  N
  n
  rate
  x15
  quite_a_long_name
  HelloWorld

Velika i mala slova smatraju se različitima pa su:

  HelloWorld
  helloworld
  HELLOWORLD i
  HElloWorLD

sasvim različita imena.

Neka imena rezervirana su za posebne namjene u Javi i programer ih ne može koristiti za druge namjene. Rezervirane riječi uključuju:

  class
  public
  static
  if
  else
  while

i nekoliko desetaka drugih riječi.

Java koristi Unicode skup karaktera koji obuhvaća tisuće znakova različitih jezika i pisama.


Varijable

Programi upravljaju podacima spremljenim u memoriji. U strojnom jeziku podaci se mogu pozivati samo pozivom numeričke adrese memorijske lokacije na kojoj je podatak spremljen. U Javi se za poziv podataka koriste imena umjesto brojeva. Programer treba zapamtiti samo ime, a računalo vodi računa o tome gdje je stvarno podatak smješten. Ovakvo ime koje služi za pozivanje podataka spremljenih u memoriji se zove varijabla.

Točno gledano, varijabla nije ime samog podatka nego mjesta u memoriji koje čuva podatke. O varijabli treba razmišljati kao o kutiji u koju se spremaju podaci za kasnije korištenje. Varijabla se odnosi izravno na kutiju i neizravno na podatak. Budući se podaci u kutiji mogu mijenjati za vrijeme izvršavanja programa, varijabla će ukazivati na različite vrijednosti ali uvijek na istu kutiju. Zablude mogu nastati, pogotovo kod neiskusnih programera, jer varijabla kad se koristi na jedan način ukazuje na kutiju, a korištena na drugi način odnosi se na podatak.

Jedini način na koji se u Javi može spremiti podatak u varijablu je korištenjem naredbe pridjeljivanja vrijednosti (assignment statement) u obliku:
	varijabla  =  izraz;

gdje izraz predstavlja bilo što što se odnosi na neku vrijednost ili računa neku vrijednost. Kad računalo za vrijeme izvođenje naiđe na naredbu pridjeljivanja, procjenjuje izraz i rezultat sprema u varijablu.
Razmotrimo izraz:

	kamata = postotak * glavnica;

Ovdje se vrijednost izraza postotak*glavnica sprema u varijablu kamata.
* u izrazu je operator množenja,
kamata i glavnica su varijable,
a zapravo se množe vrijednosti spremljene u njima.

Vidimo da kad se varijable koriste u izrazu, koristimo zapravo vrijednosti spremljene u njima. U ovom izrazu računalo radi sa vrijednostima.


Varijable u Javi su takve da spremaju samo jednu određenu vrstu podataka i nijednu drugu. Svako kršenje ovog pravila kompiler će smatrati sintaksnom greškom. Kaže se da je Java "strogo pisani" jezik jer nameće ovo pravilo. Postoji osam tzv. primitivnih tipova ugrađenih u Javu. Primitivni tipovi su:

   byte
   short
   int
   long
   float
   double
   char
   boolean

Prve četiri vrste spremaju cijele brojeve, a razlikuju se po rasponu brojeva koje mogu spremiti. Float i double spremaju realne brojeve i razlikuju se po rasponu i preciznosti. Char sprema jedan znak iz Unicode skupa, a boolean jednu od dvije logičke vrijednosti (true ili false).

Tablica 2.1. Primitivni tipovi podatakaVarijabla se može koristit u programu samo ako je prethodno deklarirana. Naredba deklariranja varijable (variable declaration statement) se koristit da bi se varijabla deklarirala i pridijelilo joj se ime. Kada računalo izvršava naredbu deklaracije varijable, rezervira dio memorije za tu varijablu i povezuje ime varijable s tim dijelom memorije. Jednostavni oblik naredbe deklaracije je:

    tip_varijable    ime_varijable;

npr. int brojac;String je složeni tip podataka. Stringovima se smatraju svi nizovi obuhvaćeni dvostrukim navodnicima. Detaljnije o stringovima nalazi se u lekciji Stringovi


[ prethodna stranica | Početak | sljedeća stranica ]