Uvod u programiranje

Maja Čić


Main metoda

Crvena linija u sljedećem listingu započinje definiciju metode main:

/**
 * HelloWorldApp klasa implementira aplikaciju koja
 * ispisuje "Hello World!" na standardni izlaz.
 */

public class HelloWorldApp {
  public static void main(String[] args) {
    // Ispiši "Hello World!"
    System.out.println("Hello World!");
  }
}


Svaka Java aplikacija mora sadržavati main metodu čija sintaksa izgleda ovako:

public static void main(String[] args)

Sintaksa metode sadrži tri modifikatora:


Kako pozvati main metodu

Java interpreter počinje izvršavati aplikaciju pozivom main metode klase koju pokrećemo. Main metoda nakon toga poziva sve druge metode potrebne za izvršavanje aplikacije. Pozivanje Java interpretera za klasu koja nema main metodu završit će odbacivanjem zahtjeva i porukom:
	In class NoMain: void main (String argv[]) is not defined

Argumenti main metode

Kao što se vidi u sljedećem isječku koda, metoda main prihvaća samo jedan argument: polje elemenata tipa String.

	public static void main(String[] args)

Ovo polje je mehanizam kroz koji sistem koji izvršava aplikaciju predaje podatke aplikaciji. Svaki String u polju se zove argument komandne linije. Argumenti komandne linije omogućavaju korisnicima promjene u izvođenju programa bez ponovnog kompiliranja.

"Hello World!" aplikacija ignorira argumente iz komandne linije, pa ih sada ne treba razmatrati.


[ prethodna stranica | Početak | sljedeća stranica ]