Primjer 3. - Toplinski sustav

Toplinski sustav su procesi prijenosa topline. U ovom primjeru se izučava jedan složeniji sustav sastavljen od grijača i ventilatora tako da se temperatura u mjernim točkama može i povećavati i smanjivati.

Toplinski sustav se sastoji od dva termočlanka T1 i T2, dva ventilatora e1 i e2 te grijača Tg koji su zatvoreni u izolacijskoj sredini. Cilj vođenja su temperature termočlanaka T1 i T2. Grijač je nesimetrično izveden, što je matematički prikazano preko različitih površina grijača Ag1 i Ag2. Sustav je shematski prikazan na slici:

 

Slika P. 3.1 Toplinski sustav

e1 i e2 - negativne vrijednosti (hlađenje)

Ap - površina grijača [m²]

At - površina tijela (pretpostavka je da su površine oba tijela T1 i T2 jednake) [m²]

A01 - površine preko kojih tijela osjećaju temperaturu okoline [m²]

U - koeficijent prijenosa topline u izolacijskoj posudi

U0 - koeficijent prijenosa topline stjenke posude

Sustav opisuje jednadžba bilanca energije, koja kaže da je razlika dovedenog i odvedenog toplinskog toka (Q) jednaka protoku toplinske energije u jedinici vremena

gdje je:

H - toplina [ J ]
Ct - toplinska kapacitivnost

m - masa [ kg ]
C - specifična toplina

T21
- razlika temperatura

Diferencijalne jednadžbe koje opisuju sustav glase:

(P-3-1)

(P-3-2)


Slijede jednadžbe (koje se dobiju nakon sređivanja prethodno napisanih jednadžbi za tijela T1 i T2) iz kojih se modelira toplinski sustav u VisSim-u:

            (P-3-3)

            (P-3-4)

 

VisSim model analiziranog toplinskog sustava prikazan je sljedećoj slici:Slika P.3.2. VisSim model toplinskog sustava

Rezultati simulacije za odgovarajuće podatke prikazani su na sljedećoj slici:Slika P.3.3. Vremenska promjena temperatura  i

Podaci za simulaciju su:

; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; "step size"  


Moguće je da tijela T1 i T2 imaju svoju početnu temperaturu prije nego je na njih počeo djelovati grijač Tg. Početne vrijednosti temperature tijela T1 i T2 koje su označene kao T10 i T20, mogu se namjestiti kao početno stanje integratora u blokovskom modelu. Simulacija provedena za tijela koja imaju početnu temperaturu T10 i T20 prikazan je na slijedećoj slici:

 

Slika P.3.4. Vremenska promjena temperatura T1 i T2 (kada postoje T10 i T20)

Podaci za simulaciju su:

; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; "step size"


Model toplinskog sustava se nalazi u datoteci vissim_primjeri.zip.


.: Slijedeća stranica > Obrnuto (invertirano) njihalo