Model vozila koje se giba po kružnici

Kada se vozilo giba po kružnici svaka točka na vozilu se giba po kružnici različitog radijusa, ali sve imaju središte u istoj točki (na slici je to ishodište koordinatnog sustava). Sve točke na vozilu za jednake vremenske odsječke naprave jednake kutne pomake, ali to ne znači da prijeđu iste putove. Točka sa većim radijusom gibanja prijeđe veći put. U ovom primjeru promatra se centar mase vozila.Slika P.7.5. Putanja vozila koje se giba po kružnici

Ako se pretpostavi da vozilo miruje u početnom trenutku, da bi se odredio položaj vozila u bilo kojem trenutku potrebno je znati:Slika P.7.6. Prikaz kuta zakreta kotača b

Sa slike se vidi odnos kuta zakreta kotača b i radijusa r:

Početni položaj se definira pomoću početnog j0 ili koordinate centra mase xo i yo, dovoljno je znati jednu od ove dvije vrijednosti jer su one povezane relacijama:

Također sa slike se mogu odrediti relacije:

Gdje je j kutni pomak, njegova prva derivacija je kutna brzina w, a druga derivacija je kutna akceleracija a:

Rješavanjem ovih diferencijalnih jednadžbi dobije se:

; za

; za

dakle, promjena kuta glasi:

gdje je w0 početna kutna brzina, a j0 početni kut koji zatvara pravac koji spaja ishodište koordinatnog sustava i centar mase vozila sa pozitivnim smjerom X osi. Pretpostavlja se da je u početnom trenutku v0 = w0 = 0, pa gornji izraz postaje:

za

- vremenska promjena x koordinate

za

- vremenska promjena y koordinate

Vremenske promjene brzina po x i y koordinati su:

VisSim model kružnog gibanja vozila prikazan je na sljedećoj slici:Slika P.7.7. Visim model kružnog gibanja vozila

Podaci s kojima je provedena ova simulacija su:

; ; početni kut ; krajnji kut ; ; "step size" ; primijenjena je numerička metoda integriranja Runge Kutta 2nd order.


Rezultati simulacije vidljivi su na sljedećim slikama (za sve slike vrijede gore navedeni podaci):Slika P.7.8. Vremenska promjena brzina vx i vy

Vidljivo je da se brzine vx i vy mijenjaju kao trigonometrijske funkcije kojima amplituda i frekvencija rastu sa vremenom.Slika P.7.9. Vremenska promjena i koordinate

Vremenska promjena x i y koordinate ponašaju se također kao trigonometrijske funkcije (sin, cos) sa frekvencijom koja linearno raste s vremenom.Slika P.7.10. Vremenska promjena kutne brzine w i kutnog pomaka j

Pošto nisu uzeti u obzir neki uvjeti, ovo nije realan slučaj, jer otpor zraka raste sa povećanjem gibanja i u jednom trenutku njegov će iznos biti jednak sili ubrzavanja, samo suprotnog smjera. Od tog trenutka pa nadalje brzina (v kod pravocrtnog, a w kod kružnog gibanja) će biti konstantna.Slika P.7.11. Fazna krivuljaSlika P.7.12. Fazna krivulja

Model vozila koje se giba po kružnici se nalazi u datoteci vissim_primjeri.zip.


.: Slijedeća stranica > Programski alati korišteni u pripremi teksta