2.5.  Provjera znanja

Na kraju svakog poglavlja slijedi dio za vježbu koji se sastoji od niza pitanja za provjeru znanja, riješenih zadataka i zadataka za vježbu.

Pitanja

1. Što je to kontinuirani, a što diskretni signal?

2. Što je to kvantizacija signala po amplitudi i kako se provodi?

3. Objasni kvantizaciju signala po vremenu (uzorkovanje).

4. Kakav mora biti odnos frekvencije signala koji se uzorkuje i frekvencije uzorkovanja?

5. Kakav je zaključak Teorema uzorkovanja ili Shannonovog teorema?

6. Što je to frekvencijsko preklapanje ili aliasing? Ilustriraj primjerom.

7. Objasni princip rada analogno/ digitalnog (A/D) pretvarača.

8. Kako A/D pretvarač utječe na sustave automatskog vođenja?

9. Što je to vertikalna rezolucija A/D pretvarača, a što dubina memorije?

10. Zašto je značajno dobro izabrati frekvenciju uzorkovanja i o čemu (kome) ovisi kvaliteta tog izbora?

11. Što je to rekonstrukcija (obnavljanje) kontinuiranog signala i kad je ona potrebna?

12. Objasni značajke sklopa za obnavljanje (priteznog sklopa) 0-tog reda.

13. Kako se izvodi i kako djeluje digitalno/analogni (D/A) pretvarač?

14. Nacrtaj sustav digitalnog vođenja s negativnom povratnom vezom.

15. Nacrtaj praktičnu izvedbu sustava digitalnog vođenja.