DEFINICIJE

Na ovoj stranici se mogu pronaći neke temeljne definicije iz matrične algebre i teorije automatskog vođenja  koje su od izuzetne važnosti za digitalno vođenje.

T E R M I N O L O G I J A

- Terminologija i osnovne definicije automatike

M A T R I Č N A     A L G E B R A

- Pozitivno definitna i pozitivno semidefinitna matrica

- Trag matrice

- Inverzija matrice

- Singularna matrice

- Rang matrice

- Vlastite vrijednosti i vlastiti vektor matrice

- Cayley - Hamiltonov teorem

- Norma vektora

 

T E O R I J A   A U T O M A T S K O G   V O Đ E N J A

- Specifikacije u vremenskom području i s-ravnini

- Specifikacije u frekvencijskom području

 

O S T A L E    T E M E

- Temeljni pojmovi teorije digitalnih filtra FIR i IIR tipa