3.6.  Provjera znanja

Na kraju svakog poglavlja slijedi dio za vježbu koji se sastoji od niza pitanja za provjeru znanja, riješenih zadataka i zadataka za vježbu.

Pitanja

1. Kako opisujemo dinamičko ponašanje kontinuiranih, a kako diskretnih sustava? Ilustriraj primjerom!

2. Napišite izraze za unaprijednu, povratnu i centralnu diferenciju.

3. Prikazati postupak rješavanja jednadžbi diferencija rekurzivnim formulama.

4. Što je to operatorski postupak rješavanja? Koji se operatorski postupak koristi kod rješavanja diferencijalnih jednadžbi, a koji kod jednadžbi diferencija?

5. Definiraj matematičku vezu Laplaceove i Z – transformacije.

6. Objasni i nabroji osnovna svojstva Z – transformacije.

7. Koje je najvažnije svojstvo tj. koje svojstvo ima najveći utjecaj na sve postupke digitalnog vođenja?

8. Što je to inverzna Z –transformacija i kako se može provoditi?

9. Kako se definira impulsna prijenosna funkcija i koji je njezin značaj u zadacima digitalnog vođenja?

10. Koje su karakteristike impulsne prijenosne funkcije? Što je to karakteristični polinom impulsne prijenosne funkcije?

11. Što je to ekvivalentni sustav?

12. Objasni primjerom dobivanje ekvivalentne funkcije W(z) iz poznate funkcije W(s) primjenom tablica.

13. Objasni primjerom Tustinove bilinearne transformacije dobivanje ekvivelentne funkcije W(z) iz poznate funkcije W(s) aproksimacijskim postupcima.

14. Usporedi prednosti i nedostatke aproksimacijskih postupaka: Tustinove i Eulerove metode i metode temeljene na povratnoj diferenciji.

15. Kako se aproksimira W(z) iz poznate W(s) metodom poklapanja polova i nula?

16. Prikazati postupak dobivanja impulsne prijenosne funkcije sustava složenog od diskretnih i kontinuiranih blokova povezanih u serijsku vezu.

17. Prikazati postupak dobivanja impulsne prijenosne funkcije sustava složenog od diskretnih i kontinuiranih blokova povezanih u regulacijsku petlju.

18. Kada je potrebno izvršiti parametarsku identifikaciju impulsne prijenosne funkcije?

19. Objasniti primjerom postupak parametarske identifikacije impulsne prijenosne funkcije i komentirati utjecaj perioda uzimanja uzoraka na rezultate.

20. Napisati izraz za procjenu parametara impulsne prijenosne funkcije.

21. Što predstavlja vremenski odziv diskretnog sustava opisanog impulsnom prijenosnom funkcijom?

22. Kojim se matematičkim postupkom može izračunati što se događa između dva trenutka uzorkovanja?

23. Kako se primjenjuje modificirana Z –transformacija?

24. Što je to opis ponašanja dinamičkog sustava prema vani , a što je to unutrašnje ponašanje sustava?

25. Što su to varijable stanja sustava i kakve vrste varijabli stanja možemo koristiti u opisu sustava?

26. Prikaži postupak određivanja varijabli stanja diskretnog sustava iz poznatih varijabli stanja kontinuiranog sustava.

27. Napiši izraz za prijelaznu matricu diskretnog sustava.

28. Kako se određuje impulsna prijenosna funkcija iz poznatih jednadžbi varijabli stanja?

29. Kako se određuje matrica varijabli stanja iz poznate impulsne prijenosne funkcije (jednoveličinski sustav)?

30. Kako se određuje matrica varijabli stanja iz poznate matrične impulsne prijenosne funkcije (viševeličinski sustav)?

31. Kako se određuje matrica varijabli stanja zatvorenog regulacijskog sustava?