A-4 JAVA applet za projektiranje FIR filtra postupkom optimalnog projektiranja (Ramirezov algoritam izmjena)

Cilj: Eksperimentirati s FIR filtrima fiksnog vremenskog otvora.

Način korištenja:

Applet implementira Ramirezov algoritam izmjena ili kako se još često zove
Parks-McClellan algoritam jednake valovitosti. Algoritam dozvoljava projektiranje filtra s proizvoljnim brojem propusnih područja, ali se ovim appletom mogu projektirati samo filtri nisko propusni (LP), visoko propusni (HP), pojasno propusni (BP) ili pojasne brane (BS).

Sve su frekvencije normalizirane tako da se može projektirati filtar za bilo koju frekvenciju uzorkovanja. Gornja granična frekvencija propuštanja filtra ne smije biti veća od Nyquistove frekvencije, pa 'passband' ne smije biti veći od 0.5. Veće vrijednosti daju pogrešku.

Opcije:

Filtar se projektira klikom na dugme Design , klik na Plot response prikazuje amplitudnu frekvencijsku karakteristiku filtra. Frekvencijsko područje pokriva frekvencije od 0 do 0.5 frekvencije uzorkovanja. Pojačanje je u dB s 0 dB na vrhu, a opcijom Minimum plot gain može se izabrati koliko će pojačanje biti na dnu crteža. Klik na Coefficients izlistava koeficijente. Koeficijenti su normalizirani da maksimalno pojačanje filtra bude 1. Ukoliko želite koeficijente možete copy - paste naredbama prebaciti u tekstualni editor i spremiti na disk s obzirom da Java ne smije pisati po lokalnom disku.

Napomena: Applet na stranici je Java 1.02 applet i trebao bi dobro raditi na svim pretraživačima poslije IE 3.0 i NN 2.0. JPrenjeli smo ga (uz dopuštenje) sa stranica http://www.dsptutor.freeuk.com i smije se koristiti samo za obrazovne - nekomercijalne svrhe..: Natrag na stranicu s objašnjenjem FIR filtra