A-4 JAVA applet za projektiranje IIR filtra

Cilj: Eksperimentirati s IIR filtrima Butterworthovog i Chebyshevljevog tipa .

Načn korištenja:

Applet
prikazuje postupak projektiranja IIR filtra prema analognom predlošku Butterworthov0g i Chebyshevljevog tipa. Opcije appleta su:

Filtar se projektira klikom na dugme Design.  Klik na Frequency response prikazuje amplitudnu frekvencijsku karakteristiku filtra. Amplituda je u dB i može se izabrati područje prikazivanja od  -10, -50, -100 ili -200 dB. Poles/Zeros plot daje lokacije polova i nula filtra u z-ravnini. Prikazan je i jedinični krug. Nule su kružići, a polovi križići. Primjenjeni postupak daje višestruke nule. Na primjer nisko propusni filtar n-tog reda ima n nula u točki z=-1, dok visoko propusni filtar ima n nula u točki z=+1. Pojasni prpust koji može biti samo parnog reda ima pola nula u točki z=-1, a pola u točki z=+1.

Klik na Coefficients izlistava koeficijente. Koeficijenti su normalizirani da maksimalno pojačanje filtra bude 1. Ukoliko želite koeficijente možete copy - paste naredbama prebaciti u tekstualni editor i spremiti na disk s obzirom da Java ne smije pisati po lokalnom disku.

You need a Java-enabled browser to use this applet.

Napomena: Applet na stranici je Java 1.02 applet i trebao bi dobro raditi na svim pretraživačima poslije IE 3.0 i NN 2.0. JPrenjeli smo ga (uz dopuštenje) sa stranica http://www.dsptutor.freeuk.com i smije se koristiti samo za obrazovne - nekomercijalne svrhe..: Natrag na stranicu s objašnjenjem IIR filtra