3.5.6.  Određivanje matrica varijabli stanja zatvorenog regulacijskog sustava

Cilj: Naučiti kako proračunati jednadžbe varijabli stanja zatvorenog regulacijskog sustava ukoliko su poznate jednadžbe varijabli stanja svih komponenata sustava.

Pogledajmo na kraju kako odrediti matrice varijabli stanja zatvorenog regulacijskog sustava sastavljenog od diskretnog regulatora i diskretiziranog kontinuiranog sustava, oba opisana svojim jednadžbama varijabli stanja. Sustav prikazuje slika 3.5.8.

Slika 3.5.8. Diskretni regulacijski sustav (sve su veličine u općem slučaju vektorske)

Prvi je korak proračunati diskretne jednadžbe varijabli stanja kontinuiranog sustava. Varijable stanja digitalnog regulatora dodati ćemo varijablama stanja ekvivalentnog sustava. Pretpostavimo da ekvivalentni sustav ima n varijabli stanja, digitalni regulator m varijabli stanja, tako da zajedno imaju n+m varijabli stanja. Ulazi (pobude novog proširenog sustava biti će i upravljanje u(kT) i pogreška e(kT) pa nova jednadžba varijabli stanja složenog sustava glasi:

          (3.5.38)

Za diskretni regulator možemo pisati

          (3.5.39)

a za ekvivalentni kontinuirani sustav

          (3.5.40)

Dalje možemo pisati

          (3.5.41)

a iz (3.5.39) i (3.5.41) slijedi

          (3.5.39)

Uvrstimo li sve to u (3.5.38) dobijemo

         

(3.5.38)

Jednadžba je duga i teško pregledna pa je najbolje ilustrirati je primjerom.

Primjer:

Sustav je prikazan na slici 3.5.9. Zadatak je zatvoreni regulacijski sustav opisati jednadžbama varijabli stanja za T = 0.1.

Slika 3.5.9. Diskretni regulacijski sustav

Za T = 0.1 ekvivalentni sustav možemo opisati jednadžbama varijabli stanja:

Digitalni regulator je prvog reda, pa ga opisujemo samo jednom varijablom stanja. Njegov je ulaz e(kT), a izlaz u(kT):

Pridružimo li ove jednadžbe prethodnima dobivamo jednadžbu tipa (3.5.38):

Sa slike vidimo da vrijedi

Iz svih ovih jednadžbi možemo izvući

 

Ostaje samo uvrstiti vrijednosti u jednadžbu (3.5.38). Konačni je rezultat

Slika 3.5.10 uspoređuje odziv zatvorenog regulacijskog sustava modeliranog jednadžbama stanja i sustava modeliranog impulsnim prijenosnim funkcijama prema slici 3.5.9. U trenucima uzorkovanja odzivi se u potpunosti podudaraju.

Slika 3.5.10. Simulacija sustava sa slike 3.5.9 i istog sustava opisanog jednadžbama varijabli stanja zatvorenog sustava za T=0.1 (varijable_stanja_zatvoreni.vsm)

 

Varijablama stanja ćemo se vratiti u poglavlju o projektiranju diskretnih sustava. Ukoliko postoji mogućnost uvida u varijable stanja sustava moguće je realizirati diskretno vođenje posebnih svojstava. Pri tome će nam osim osnovnih znanja o varijablama stanja trebati i znanje o analizi sustava opisanih varijablama stanja, prije svega stabilnost i osmotrivost, o čemu među ostalim govorimo u sljedećem poglavlju.

Ali prije toga pogledajmo još kako se iz jednog opisa varijablama stanja može preći u drugi opis i što je to modalna forma ili modalna realizacija.