Podešavanje parametara PID regulatora na temelju integralnih kriterija kvalitete odziva

Cilj: Naučiti treći postupak koji je sličan postupku reakcijske krivulje, s tom razlikom što se parametri računaju iz uvjeta minimizacije integralnog kriterija kvalitete.

Posebnu skupinu podešavanja kontinuiranog PID regulatora čine postupci temeljeni na minimizaciji integralnih kriterija kvalitete odziva zatvorenog regulacijskog sustava (za definiciju ovih kriterija vidi Definicije – Specifikacije odziva u vremenskoj domeni i s ravnini). Vrlo detaljnu analizu utjecaja parametara PID regulatora na minimizaciju integralnog vremenski otežanog kvadratnog kriterija

            (5.1.56)

dali su Zhuang i Atherton (M. Zhuang, D.P. Atherton, Automatic tuning of optimum PID controllers, IEE Proc.-D, 140(3), pp. 216-224, 1993). Formule za proračun parametara PID regulatora vezane su uz frekvenciju kritične faze ωπ i vrijednost pojačanja na frekvenciji kritične faze  Kπ.

Aproksimiramo li odziv otvorenog sustava jednadžbom prvog reda s kašnjenjem (5.1.55) i prikažemo slikom 5.1.27 frekvenciju kritične faze i pripadno pojačanje možemo izračunati jednadžbama

            (5.1.57)

a parametri regulatora koji minimiziraju ISTE kriterij računaju se iz tablice 5.9.

 

K

Ti

Td

PI

-

PID

Tablica 5.9 Podešavanje parametara kontinuiranog PID regulatora minimizacijom ISTE kriterija

Dodavanjem pola derivacijskom dijelu i modifikacijom toka signala kroz derivacijski dio (oblik PID opisan jednadžbom (5.1.32)) parametri PID regulatora imaju drugačije vrijednosti. Za kR = 1 i N = 10, PID se podešava po tablici 5.10.

 

K

Ti

Td

PID

Tablica 5.10. Podešavanje parametara kontinuiranog PID regulatora minimizacijom ISTE kriterija uz modifikaciju derivacijskog člana i toka signalaPrimjer:

Pogledajmo najprije usporedbu vođenja kontinuiranim PID regulatorom s drugim postupcima podešavanja kontinuiranog PID regulatora. Iz Km = 1.68, τ = 1.245 i L = 0.15, metodom pokušaja prema jednadžbama (5.1.57) izračunamo frekvenciju i pojačanje kritične faze:

ωπ = 11 rad/s

Tπ = 0.571 sek

Kπ = 8.1735

Pa su parametri PID regulatora:

K = 4.16

Ti = 1.3495

Td = 0.0713

Slika 5.1.32 prikazuje odzive sustava vođenog PID regulatorom podešenim različitim metodama. Odziv za minimizaciju ISTE kriterija sličan je odzivu dobivenom postupkom slijednog Chien – Hranes – Resewich podešavanja.

Slika 5.1.32. Sustav vođen kontinuiranim PID regulatorom kojem su parametri određeni metodama reakcijske krivulje i minimizacije ISTE kriterija (PID-podesavanje_parametara-ISTE-kriterij.vsm)

Sljedeća je usporedba diskretiziranog PID regulatora kod kojeg su uključene obje modifikacije. Parametri kontinuiranog PID regulatora računaju se iz tablice 5.10:

Slika 5.1.33.  Usporedba odziva sustava vođenih kontinuiranim i diskretnim regulatorom (s obje modifikacije, ali bez zasićenja izvršnog uređaja) za vrijednosti parametara proračunate metodom reakcijske krivulje Takahshievom metodom i metodom minimizacije ISTE kriterija (PID-podesavanje_parametara-ISTE-kriterij _diskretni.vsm)

 

 

I na kraju navedimo još nekoliko poveznica prema Web prikazima na kojima se također razmatra problem podešavanja PID regulatora. Na Webu postoji tisuće članaka o ovoj problematici. Dana 12. ožujka 2006. Google je dao 2.060.000 poveznica prema pojmu "PID tuning", a čak 11.800.000 poveznica prema pojmu "PID control". Mi ovdje navodimo samo tri. Posebno su zanimljive druga i treća poveznica. Kod druge se podešavanje po Ziegler-Nicholsovom i Cohen-Conu može testirati on-line simulacijama, a kod treće je dan applet za on-line podešavanje regulatora po metodi podešavanja Nyquistovog dijagrama (eng. Nyquist plot shaping) koju ovdje nismo izučavali. U okviru Web prikaza je dan i prikaz cijelog postupka podešavanja PID regulatora.

PID tuning

http://aabi.tripod.com/

Virtual Process Library

http://www.che.utexas.edu/~control/sim/

PID Controller Laboratory

http://www.pidlab.com/

 

Posebnu grupu regulatora čine jednostavni regulatori koji se nazivaju regulatori s faznim prethođenjem i faznim kašnjenjem. U osnovi to su dipolni regulatori PD i PI tipa kojima je osim dominantne nule ili pola dodan i parazitski pol ili nula. Obrađujemo ih u sljedećem nastavku.